Τεύχος 5 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 5]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 5]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μονογραφία περί των κατά την Μεσσηνιακήν Πύλον
Γ. Παπανδρέου
PDF
σελ. 193-208
Συμβολαί είς την ιστορίαν των Ελληνικών τυπογραφείων: Α΄ Έκθεσις της συστάσεως της τυπογραφίας Ιασίου
Σ.Σ.
PDF
σελ. 209-210
Β΄ Συμπληρωματικά είς την ιστορίαν του Εθνικού τυπογραφείου
Ανδρέας Δ. Τόμπρας
PDF
σελ. 211-212
Πόθεν το όνομα «Βάρκα»
Ιω. Πρωτόδικος
PDF
σελ. 213
Επιγραφαί Τυρνάβου
Ν. Ι. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 214-226
Έγγραφα αφορώντα εις την πολιορκίαν και άλωσιν της Τριπόλεως (1821)
Ν. Α. Βέης
PDF
σελ. 227-233
Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Έκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αρχιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άϊδεκ)
Κάρολος Αϊδεκ
PDF
σελ. 234-240
Ιστορία της Βυζαντιακής τέχνης (Έν παραρτήματι)
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος
PDF
σελ. 65-80
[Εικόνα - Γραφικός διάκοσμος της παλμυριακής κατακόμβης, Strzygowski (Έν παραρτήματι)]
PDF
σελ. 70
[Εικόνα - Η βρεφοκρατούσα γυνή εκ της παλμυ. κατακόμβης, Strzygowski (Έν παραρτήματι)
PDF
σελ. 72
[Εικόνα - Το Χριστιανικόν ανάγλυφον της Περιβλέπτου, Strzygowski (Έν παραρτήματι)]
PDF
σελ. 74
[Εικόνα - Ο Χριστός της φιάλης του Κωνσταντίνου, Strzygowski (Έν παραρτήματι)
PDF
σελ. 77
[Εικόνα - Ο Χριστός της συλλογής Maspero, Strzygowski (Έν παραρτήματι)]
PDF
σελ. 78
[Εικόνα - Τμήμα αιγυπτιακού υφάσματος εκ της συλλογής Reinhardt, Strzygowski (Έν παραρτήματι)]
PDF
σελ. 80