Τεύχος 17 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 321-322
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 323-324
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 324-328
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 326-328
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 329-332
Ξενισμοί εν τη αρχαία ελληνική γλώσση
Μ. Ι. Κεφάλας
PDF
σελ. 333-334
Θεσπρωτικά: ανέκδοτον σιγιλλιώδες γράμμα της παρά το Δέλβινον Σταυροπηγιακής Μονής Ιωάννου του Θεολόγου
Δ. Α. Παναγιωτίδης
PDF
σελ. 335-336
Γραμματικά
Μ.Ν.Στ.
PDF
σελ. 337
Λίνα: μέρος τρίτον, εκείνο όπερ μένει (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 337-339
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Επιθεώρησις α των - νυξ του απριλίου εν Κίω υπό Gabriel Trarieux - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 339-340