Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νομισματολογικά: τα εν Κύπρω κοπέντα νομίσματα υπό των Πτολεμαίων βασιλέων αυτής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF