Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ελληνικό σχολείο (εν Δημητσάνη),