Σχετικά με το περιοδικό

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Sponsors

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποiηθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το:

Συντελεστής

Η δημιουργία του ψηφιακού αρχείου του Ρωμηού είναι προιόν της συνεργασίας της ΒΚΠ με την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών. Η Βιβλιοθήκη της Βουλής διέθεσε το έτοιμο ψηφιακό περιεχόμενο της εφημερίδας στη ΒΚΠ για την ευρετηρίασή του σε επίπεδο άρθρου ενώ η Δημοτική Βιβλιοθήκη διέθεσε τεύχη από τη συλλογή της για την κάλυψη των κενών της σειράς του περιοδικού.

Η ΒΚΠ διέθεσε στα συνεργαζόμενα μέρη τις πλήρεις βιβλιογραφικές εγγραφές των τεκμηρίων για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση. Η συνεργασία αυτή εξοικονόμησε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ενώ μείωσε στο ελάχιστο τον απαραίτητο χρόνο διάθεσης του περιεχομένου του υλικού στους χρήστες