Τεύχος 1 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Γ΄]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σκέψεις περί του «ηγεμόνος» του Μακιαβέλι
Ν. Καζάζης
PDF
σελ. 5-20
Παιδαγωγικαί μελέται
Ευστράτιος Α. Κεχαγιάς
PDF
σελ. 21-33
Ημερολόγιον αυτόγραφον του Ρώσου Ναυάρχου Γρέϋ κατά της εις Πελοπόννησον εκστρατείαν των Ρώσων του 1769
Κ. Α. Παλαιολόγος
PDF
σελ. 34-50
Ποικίλα φιλολογικά
Κωνσταντίνος Σ. Κόντος
PDF
σελ. 50-53
Η αθανασία της ψυχής και το συνέδριον το ζώων
Ιω. Δ. Μαρινάκης
PDF
σελ. 54-58
Καταδιωγμός της μακράς κόμης εν Ρωσία
Κ.Α.Π.
PDF
σελ. 58-59
Ο απεξηραμένος συνταγματάρχης (Μυθιστορία)
Εδμόνδος Αμπού
PDF
σελ. 59-71
Η παράδοσις των Ιωαννίνων
Σπυρ. Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 71-75
Αρχαιολογικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 75-80
Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80-82
Χρονικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 82-84