Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 6 (Έτος Ε) Περί της οράσεως και του οργάνου αυτής παρ\' ανθρώπω και ζώοις Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Ισηγόνης
 
Τεύχος 10 (Έτος Ε) Περί της παρ’ ημίν παιδεύσεως Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Καπλανίδης
 
Τεύχος 1 (Έτος Γ’) Περί της προφητικής ιστορίας του Σωτήρος ημών Λεπτομέρειες   PDF
Α. Κουρνιάκτης
 
Τεύχος 2 (Έτος ΣΤ) Περί της πρώτης των Ομηρικών ποιημάτων μεταφράστριας (Διάλεξις) Λεπτομέρειες   PDF
Αιμιλία Κτενά Λεοντιάδου
 
Τεύχος 8 (Έτος Β’) Περί της του Θεού υπάρξεως αποδεικνυομένης εκ των θαυμάτων της φύσεως Λεπτομέρειες   PDF
Α.Κ.
 
Τεύχος 9 (Έτος Γ’) Περί της υγείας υπό διαφόρους επόψεις Λεπτομέρειες   PDF
Εμ. Γιαννακόπουλος
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Περί της φυσικής τροφής του ανθρώπου Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Διαμαντόπουλος
 
Τεύχος 1 (Έτος E’) Περί τινος αντιγράφου της υπό Αθανασίου του Παρίου εκδοθείσης εν χειρογράφω Θεολογίας Λεπτομέρειες   PDF
Ευγένιος Βούλγαρις, Παπαδόπουλος Α. (μτφρ.)
 
Τεύχος 1 (Έτος E’) Περί τινος μήτρας σταθμών ανακαλυφθείσης μεν εν υπαίποις ευρισκομένης δε εν τω μουσείω της Ευαγγελικής Σχολής Λεπτομέρειες   PDF
Α. Παπαδόπουλος
 
Τεύχος 12 (Έτος E’) Περί τινος μολυβδόβουλου της εν Αντιοχεία φράγκικης ηγεμονίας Λεπτομέρειες   PDF
Α. Παπαδόπουλος
 
Τεύχος 11 (Έτος Ε) Περί τινών της Δύσεως συγγραφών επί της ιστορίας του ελληνικού έθνους κατά τους μέσους αιώνας και επί της τουρκικής κυριαρχίας Λεπτομέρειες   PDF
Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος, Γ.Κ.Υ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Περί του δαιμονίου του Σωκράτους Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Ρύσης Γουστινιάνης, Περάκης Π. (μτφρ.)
 
Τεύχος 5 (Έτος Δ) Περί του ελληνικού έθνους (Λόγος εκφωνηθείς την 14 Μαρτίου 1876 εν τω ενταύθα Φιλεκπαιδ. Συλλόγω Όμηρος υπό του Καθηγητού της Ευαγγελικής Σχολής Παναγιώτου Καπλανίδου) Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Καπλανίδης
 
Τεύχος 11 (Έτος Ε) Περί του Ισθμού της Ερυθραίας Χαλκιδικής χερσονήσου Λεπτομέρειες   PDF
Α.Μ.Φ.
 
Τεύχος 1 (Έτος Β’) Περί του νομίσματος Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως], Π.Π. (μτφρ.)
 
Τεύχος 12 (Έτος E’) Περί του οβελίσκου της Κλεοπάτρας Λεπτομέρειες   PDF
Στεφ. Ι. Παπαμιχάλης
 
Τεύχος 6 (Έτος Α’) Περί του όγκου και του βάρους του εγκεφάλου και της σχέσεως αυτού προς την διανοητικήν ανάπτυξιν Λεπτομέρειες   PDF
Karl Vogt, Γ.Δ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 3 (Έτος ΣΤ) Περί του περσικού χαρτονομίσματος Δζαβ Λεπτομέρειες   PDF
Θ. Κτενάς
 
Τεύχος 6 (Έτος Δ) Περί των άγριων υπό κοινωνικήν άποψιν Λεπτομέρειες   PDF
Εμ. Γιαννακόπουλος
 
Τεύχος 6 (Έτος Α’) Περί των αρχαίων Ρωμαϊκών νομισμάτων Λεπτομέρειες   PDF
Εμ. Γιαννακόπουλος
 
Τεύχος 4 (Έτος ΣΤ) Περί των εις την Νεοελληνικήν γλώσσαν μεταφράσεων και μιμήσεων Λεπτομέρειες   PDF
Γ.Κ.Υ.
 
Τεύχος 5 (Έτος ΣΤ) Περί των εις την Νεοελληνικήν γλώσσαν μεταφράσεων και μιμήσεων Λεπτομέρειες   PDF
Γ.Κ.Υ.
 
Τεύχος 10 (Έτος Β’) Περί των εις χρήσιν του ανθρώπου διαφόρων ποτών Λεπτομέρειες   PDF
Ευαγ. Εμμανουήλ
 
Τεύχος 6 (Έτος Β’) Περί των εν Αγγλία σωφρονιστηρίων Λεπτομέρειες   PDF
Α.Κ.
 
Τεύχος 6 (Έτος ΣΤ) Περί των εν Σμύρνη επισκόπων Λεπτομέρειες   PDF
Α. Παπαδόπουλος
 
401 - 425 από 544 Στοιχεία << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>