Τεύχος 1 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Τα πολυάστρα
Φ.Α.Β.
PDF
σελ. 1-8
Προσθήκαι τινές εις την βιογραφίαν Αβραμίου του Ομηρόλου
Χ. Νικολαιδης Φιλαδελφεύς
PDF
σελ. 8-13
Περί του νομίσματος
[Ανωνύμως], Π.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 13-20
Τα εν Γερμανία φρενοκομεία
[Ανωνύμως], Β. (μτφρ.)
PDF
σελ. 20-31
Συνάντησις της γης μετά των κομητών
[Ανωνύμως], Π.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 31-34
Ο άνθρωπος εν μέσω του κόσμου
[Ανωνύμως], Δ.Β. (μτφρ.)
PDF
σελ. 34-36
Εναέριος πλούς Αμερικής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 36-37
Αρχαιολογικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 38-40