Τεύχος 1 (Έτος E’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου 5]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί τινος μήτρας σταθμών ανακαλυφθείσης μεν εν υπαίποις ευρισκομένης δε εν τω μουσείω της Ευαγγελικής Σχολής
Α. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 3-9
Περί αναστάσεως και αφθαρσίας
Α. Κουρνιάκτης
PDF
σελ. 9-19
Θαυματουργίαι
Εμ. Γιαννακόπουλος
PDF
σελ. 19-28
Περί τινος αντιγράφου της υπό Αθανασίου του Παρίου εκδοθείσης εν χειρογράφω Θεολογίας
Ευγένιος Βούλγαρις, Παπαδόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 28-31
Περί σιφώνων
Σ. Ι. Κεσσίσογλου
PDF
σελ. 31-36
Περί της μηχανικής αναπνοής εν τη ασφυξία και τη συγκοπή κατά την μέθοδον του Πακίνη
PDF
σελ. 36-38
Η εκ των ζώων φθορά εν τη Ινδική
Λ.Ο.Σ.
PDF
σελ. 39-40
Ποικίλα
Ν.Γ.
PDF
σελ. 40