Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί τινος αντιγράφου της υπό Αθανασίου του Παρίου εκδοθείσης εν χειρογράφω Θεολογίας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF