Τεύχος 13 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Χρονικά σημειώματα Θεσσαλίας
Ν. Ι. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 241-243
Ο εν τοις Ηθικοίς Πλουτάρχου του Χαιρώνεως: θησαυρός παιδαγωγικών γνώσεων
Χριστ. Σαμαρτσίδης
PDF
σελ. 243-245
Επιστημονικά: περί της μεθόδου Doppler-Fizeau, δι’ ης επιτρέπεται ο δια της φωτοαναλύσεως προσδιορισμός της ταχύτητος των άστρων κατά την διεύθυνσιν της οπτικής ακτίνος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 246-247
Δεύτερος έρως
Paul Bourget , Γραμματόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 247-249
Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος εν Κωνσταντινούπολει: συνεδρία της 11 Ιανουαρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 249-250
Η Κοσμόπολις
Paul Bourget , Emile Faguet
PDF
σελ. 250-252
Επιστημονική επιθεώρησις
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 253-255
Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Έλλην. Δραματικός θίασος - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 255-256
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 257-258
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 258-259
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 16 Ιανουαρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 259-260
Εμπορική επιθεώρησις
Α.Ζ.
PDF
σελ. 260
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 260
Παρόραμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 260