Τεύχος 4 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Εθνογραφικά: πως οι λαοί μεταμορφούσι τον πολιτισμόν και τα τέχνας αυτών
Gustave Le Bon , Γ.Κ.Λ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 61-64
Περί γενέσεως της καθωμιλουμένης γλώσσης κατά Γ. Ν. Χατζιδάκην
Μ. Ι. Κεφάλας
PDF
σελ. 64-66
Επιστημονικά: περί του πλανήτου Άρεως
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 66-67
Δεύτερος έρως
Paul Bourget , Γραμματόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 68-70
Χειμερινά άνθη
Ερνέστος Legouvè, Ν.Γ.Μ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 70-71
Εταιρείαι και σύλλογοι: η εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 71
Ακαδημαϊκά: ακαδημία των ωραίων τεχνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 72
Ακαδημαϊκά: των επιγραφών και των γραμμάτων. Εν Παρισίοις (συνεδρία της 12 Νοεμβρίου/30 Οκτωβρίου)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 72
Ακαδημαϊκά: ακαδημία των ηθικοπολιτικών επιστημών εν Παρισίοις, συνεδρία της 30/12 Νοεμβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 72-73
Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιστημών εν Παρισίοις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 73
Επιστημονική επιθεώρησις
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 73-74
Δραματική επιθεώρησις: Αδριανή Λεκουβρέρ - Θέατρον Βέρδη - Ελληνικός δραματικός θίασος - Διονυσία - Denise έργον εις πράξεις τέσσαρας του Αλεξάνδρου Δουμά υιού της γαλλικής Ακαδημίας - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 74-77
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 77-78
Εκκλησιαστικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 79
Οικονομική επιθεώρησις
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 79-80
Εμπορική επιθεώρησις
Α.Ζ.
PDF
σελ. 80
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80