Τεύχος 20 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 381
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 384-387
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 386-388
Αμάθεια και μάθησις (Εκ των του La Chalotais)
Σαπφώ Κ. Αθανασιάδου
PDF
σελ. 387-388
Του μίσους ισχυρότερος
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 389-392
Ξενισμοί εν τη αρχαία ελληνική γλώσση
Μ. Ι. Κεφάλας
PDF
σελ. 393-395
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 395-397
Λίνα: μέρος τρίτον, εκείνο όπερ μένει (Μυθιστορία)
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 398-400