Τεύχος 46 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Παιδεία και πτώχεια κατά του τελευταίους αιώνας
Μανουήλ Ιω. Γεδεών
PDF
σελ. 901-904
Ιστορικά: περί του Άθω
Αλέξανδρος Ε. Λαυριώτης
PDF
σελ. 904-
Αρχαιολογικά: η τελευταία εν Τροία μεταμόρφωσις
Ernst Bötticher, Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 906-909
Η μουσική παρ’ ημίν
Β.
PDF
σελ. 909-910
Η αυτόλαλος λύρα
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 910-912
Αγροτικόν ειδύλλιον: ΙΕ΄ μοιραίος αποχωρισμός
Μεν. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 913
Αγροτικόν ειδύλλιον: ΙΣΤ΄ συνέχεια και τέλος
Μεν. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 913-914
Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιγραφών καιτων γραμμάτων εν Παρισίοις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 914
Επιστημονική επιθεώρησις: αστρονομικά - το κατοικήσιμον των πέραν της Γης κόσμου
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 914-917
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 917-918
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 919
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 11 Σεπτεμβρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 919-920
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 920