Τεύχος 30 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τοπογραφικά: βυζαντινής τοπογραφίας πάρεργα [Τα Προμώτου - Πρόχθοι ή Βρόχθοι - τα Βοραδίου - τα Ανθέμιου - βασίλεια εν Βρόχθοις - μετάνοια Θεοδώρας - αι Σοφιαναί - η Χρυσοκέραμος]
Σ. Ι. Βουτυράς
PDF
σελ. 581-585
Η προ του κατακλυσμού συγκοινωνία των δύο κόσμων δια της Ατλαντίδος
Πάτροκλος Καμπανάκης
PDF
σελ. 585-586
Υπό το φως της σελήνης
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 586-589
Πλούσιος γάμος
Hector Malot, Γραμματόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 589-592
Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, συνεδρία της 10 Μαιου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 592
Ακαδημαϊκά: Γαλλική Ακαδημία, συνεδρία της 30 Απριλίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 592
Επιστημονική επιθεώρησις: το εν Δρέσδη υγιεινομικόν συνέδριον - Ανακοίνωσις του κ. P. Brouardel εις την εν Παρισίοις Ακαδημία των επιστημών - Περίληψις της συνομολογηθείσης συμβάσεως - Χρονικά - Μετεωρολογικόν δελτίον του μηνός Απριλίου - Η άνθησις του 18
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 592-596
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Η Valkyrie, λυρικόν δράμα τρίπρακτον του Ριχάρδου Wagner κατά μετάφρασιν του V. Wilde - Τα έξοδα προς εκτέλσιν ενός μελοδράματος - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 596-597
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 597-599
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 15 Μαιου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 600