Τεύχος 27 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 521-522
Μυθολογικά στοιχεία εν τη διαλέκτω του Πόντου
Δημ. Οικονομίδης
PDF
σελ. 523-525
Αστρονομικά: ο πλανήτης Ουρανός
Ν.Μ.
PDF
σελ. 525-528
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 526-528
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 529-532
Λαοκόων περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 533-536
Η πρώτη συνάντησις (Διήγημα πρωτότυπον)
Ηλ. Α. Σταύρος
PDF
σελ. 537-538
Ο ύμνος του Απόλλωνος εν Κωνσταντινουπόλει
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 538-540
Μετρική ανάλυσις του εις Απόλλωνα ύμνου
Μ. Παρανίκας
PDF
σελ. 540