Τεύχος 23 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 441-442
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 443-445
Βυζαντιναί μελέται εν Ρωσία
Χρυσοστ. Α. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 445-448
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 446-448
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 449-452
Φιλολογικά: περί του Γκαίτε ως λυρικού ποιητού
Ν. Γιαννουλάτος
PDF
σελ. 453-455
Αρχαιολογικά: η φθιωτική πόλις Ερέτρια
Ν. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 455-457
Λαοκόων περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 457-460
Νεολόγου εβδομαδιαία επιθεώρησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 460