Τεύχος 22 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 421-422
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 423-426
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 426-428
Εις νύκτα φωταψίας
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 426-428
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 429-432
Ξενισμοί εν τη αρχαία ελληνική γλώσση
Μ. Ι. Κεφάλας
PDF
σελ. 433
Λαοκόων περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 433-436
Λίνα: μέρος τρίτον, εκείνο όπερ μένει (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 436-438
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Βρυξελλών - Tristan et Yseult, δράμα εις πράξεις τρεις έπη και μέλος Ριχάρδου Wagner - Θέατρα Παρισίων Fèbora Sarah Bernhardt - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 439-440