Τεύχος 19 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 361-362
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 363-366
Θυέλλης πνοαί
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 366-368
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 366-368
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 369--372
Ξενισμοί εν τη αρχαία ελληνική γλώσση
Μ. Ι. Κεφάλας
PDF
σελ. 373-375
Λαοκόων περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 375-378
Λίνα: μέρος τρίτον, εκείνο όπερ μένει (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 378-379
Δραματική επιθεώρησις: Ελληνικόν θέατρον - Ρετσίνειος δραματικός γών εν Πειραίει - Θέατρα Παρισίων Θαις λυρική κωμωδία εις πράξεις τρεις έπη του κ. Louis Gallet μέλος του κ. J. Massenet - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 379-380