Τεύχος 18 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 341-342
Θεσπρωτικά: ανέκδοτον έτερον σιγιλλώδες γράμμα της παρά το Δέλβινον Σταυροπηγιακής Μονής Ιωάννου του Θεολόγου
Δ. Α. Παναγιωτίδης
PDF
σελ. 343-345
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 345-348
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 346-348
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 349-352
Ξενισμοί εν τη αρχαία ελληνική γλώσση
Μ. Ι. Κεφάλας
PDF
σελ. 353-355
Λαοκόων περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 355-358
Λίνα: μέρος τρίτον, εκείνο όπερ μένει (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 358-360