Τεύχος 15 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 281-282
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 283-286
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 286-288
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 286-288
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 289-293
Ελλάς και Έλληνες
Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 293-294
Επίκλησις
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 294-295
Λίνα: μέρος τρίτον, εκείνο όπερ μένει (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 295-299
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - οι Cabotins, κωμωδία εις πράξεις τέσσαρας, υπό Edouard Pailleron
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 299-300