Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστημονική επιθεώρησις: αι προς το Βόρειον πόλον εκδρομαί - Οι εκ του πάγου κίνδυνοι - Ο εν αυτοίς αποκλεισμός του Tegetthoff - χρονικά - Ολική παραγωγή του χρυσού και του αργύρου κατά την τελευταίαν τετρακοσιετηρίδα (1493-1892) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF