Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστημονική επιθεώρησις: ο αδάμας - Ιδέαι των αρχαίων περί της φύσεως αυτού - Πειράματα προς προσδιορισμόν αυτής μέχρι του Lavoisier - Χρονικά - Πρώται ανακοινώσεις περί της εκλείψεως της 4)16 Απριλίου - Πολιτική διαίρεσις της ξηράς - Στατιστική σεισμών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF