Τεύχος 3 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Εδμόνδος Αβού
Σύγχρονος Έλλην
PDF
σελ. 33-34
Σωκράτης
Νεοκλής Καζάζης
PDF
σελ. 34-38
[Εικόνα - Ο Σωκράτης πίνων το κώνειον]
PDF
σελ. 37
Περί πνευματισμού: πειράματα ων υπήρξα αυτόπτης
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 38-40
Περί πνευματισμού: φαινόμενα αξιόπιστα, δ όμως γνωρίζω εξ ακοής
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 40
Σκέψεις φρονίμου μητρός: η δια των τέκνων αγωγή των γονέων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 40-43
[Εικόνα - Μητρική ευδαιμονία]
PDF
σελ. 41
Ιστορία ενός παιδιού (Διήγημα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 43-46
Ανέκδοτα δημοτικά άσματα Ηπείρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 46
Επιστολαί εξ εσπερίας
Ματαιότης Περιέργου
PDF
σελ. 46-48
[Εικόνα]
PDF
σελ. 47
Ανάμικτα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48
Διάχυσις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48
[Εικόνα]
PDF
σελ. 48
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48