Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Ζαχαρίας Δ. Λαμπίσης

Πηγές:

Μικρασιατική βιβλιογραφία. Γ'. Το περιοδικόν "Φιλολογία", Ελένη Χρ. Πολίτου, Μικρασιατικά Χρονικά 14 (1970) σελ. 95-117

«Eφημερίς’ ή περιοδικό’; Προς μiα τυπολογία του περιοδικού τύπου εν τη γενέσει», O ελληνικός τύπος 1784 έως σήμερα. Iστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Aθήνα, 23-25 Mαιου 2002. Eπιμέλεια Λουκία Δρούλια, INE/EIE, Aθήνα 2005, σσ. 92-99.", Η ψηφιακή μορφή του τεκμηρίου είναι διαθέσιμη στη πλατφόρμα Academia.edu

Ζαχαρίας Δ. Λαμπίσης προς Κων. Οικονόμου, Επιστολή 27/10/1841, Αρχείο Κωνσταντίνου Οικονόμου, Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους, Ακαδημία Αθηνών

Ζαχαρίας Δ. Λαμπίσης προς Κων. Οικονόμου, Επιστολή 8/6/1843, Αρχείο Κωνσταντίνου Οικονόμου, Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους, Ακαδημία Αθηνών

’ 

Ζαχαρίας Δ. Λαμπίσης

Χορηγοί

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποiηθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το: