Τεύχος 7 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα τεύχους]
PDF
σελ. 57
[Εικόνα - Νέα Υόρκη, η πρώτη διά του ηλεκτρισμού θανατική εκτέλεσις του Κέμλερ]
PDF
σελ. 57
Δεκαήμερον: η κατάστασις των σύγχρονων Αθηνών κρινομένη υπό του Αμλέτου - και πάλιν Έλληνες και Μήδοι αλλά ανάποδα - το ποιητικώτατον βάπτισμα - πολιτισμός και βαρβαρότης
Καιροσκόπος
PDF
σελ. 58
Οι ποντικοί του Λονδίνου
Στέφανος Ξένος
PDF
σελ. 59-60
Ο πρώτος έρως
Ιβάν Τουργένεφ, Φέρμπος Π. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 60-64
[Εικόνα - Το φυσά και ... κρυώνει]
PDF
σελ. 62
[Εικόνα - Μεγάλαι σκηναί της φύσεως, Αμαζόνειος ποταμός]
PDF
σελ. 62
[Εικόνα - Χαλκίς, το κατεδαφιζόμενον φρούριον και η γέφυρα του Ευρίπου, σχεδίασμα Φωκά, φωτοσκιαγραφία Γρούδμαν εν Αθήναις, εκ φωτογραφίας αποσταλείσης υμίν παρά του κ. Καπράλου]
PDF
σελ. 63
Οι πόθοι μου
Δημήτριος Π. Ταγκόπουλος
PDF
σελ. 64
Ο νους (Διήγημα)
Μενδές, Π.Ι.Φ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 65-66
Η φιλολογική κίνησις παρ’ ημίν: Γεράσιμος Μαρκοράς
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 66-67
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 67
Εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 67-68
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68
Ευτράπελα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68
Στιγμαί τέρψεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68