Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Καλλιόπη Σαγιά, η λαβούσα το Ράλλειον βραβείον εν τω Αρσακείω,σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας αδελφών Κάντα] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF