Τεύχος 9 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 9] PDF
χωρίς σελ/μηση
Σιένιοι αναμνήσεις PDF
Κ. Μεσσάλας σελ. 245-248
Μελέται επί του δημοσίου δικαίου: περί μονομαχίας υπό λογικήν ιστορικήν και νομικήν έποψιν PDF
Δ. Θ. Σωμερίτης σελ. 248-251
Περί του Ιπποκράτους επισκεπτομένου τον Δημόκριτον και περί των πρώτων θεατρικών ποιητών των Αβδήρων PDF
Ανδρ. Π. Βλαχοχρήστος σελ. 252-257
Επί 15 ημέρας ταξείδιον εκ Ζακύνθου εις Αθήνας (Αυγούστου 9 έως 24 του έτους 1874) PDF
Π. Χιώτης σελ. 258-261
Οι αυτοσχέδιοι ποιηταί PDF
Μ. Μαρτζώκης σελ. 261-267
Ο κώνωψ (Μονογραφία) PDF
Φ. Α. Μαυρογορδάτος σελ. 267-268
Η ερωμένη της εποχής PDF
Πρεπαντίνος (μτφρ.) σελ. 268-270
Ηρώ και Λέανδρος PDF
Σχίλλερος, Μάργαρης Δ. Δ. (μτφρ.) σελ. 270-271
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 271-273
Το στεφάνι του Μαγιού PDF
Κ. Μεσσάλας σελ. 274
Μια μάνα PDF
Α. Μαρτζώκης σελ. 275
Παραγγελία κόρης PDF
Α. Μαρτζώκης σελ. 275
Λύσις του εν τω Ζ΄ φυλ. αινίγματος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 276
Αίνιγμα ΣΤ΄ PDF
Λ.Ν.Β. σελ. 276
Αίνιγμα Ζ΄ PDF
Υάκινθος σελ. 276
Παροράματα PDF
σελ. 276
[Περιεχόμενα Τεύχους 9] PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις PDF
χωρίς σελ/μηση


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών