Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Β΄] PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί πολυτελείας υπό την υγιεινήν και οικονομικήν έποψιν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3-16
Περί του Ελληνικού χαρακτήρος και του εν Ελλάδι ανεκμεταλλεύτου πλούτου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17-24
Πρακτικά της εν Αθήναις Κεντρικής Γεωργικής Εταιρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24-33
Περί σταφίδος PDF
Κ. Φωστηρόπουλος σελ. 33-45
Περί εκδόσεως των γνησίων έργων του Ιπποκράτους PDF
Ραϊνχόλδος σελ. 45-46
Καλλιόπη: σύγγραμμα περιοδικόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 46
[Ατιτλο] PDF
Αλέξανδρος Σταματόπουλος σελ. 46
[΄Ατιτλο] PDF
Ιούλιος Κλημέντ, Περίδης Μ. Π. (μτφρ.) σελ. 46-47
Περί εκδόσεως Τηλεμάχου PDF
Φραγκίσκος Φενελών, Σταματιάδης Κωνσταντίνος (μτφρ.), Νάκης Ν. Β. (εκδ.) σελ. 47-48
Έκδοσις Ιταλικής Βιβλιοθήκης PDF
Π. Πανάς σελ. 48


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών