Τεύχος 5

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί μετασχηματισμού του ύδατος εις πλούτον και του χρυσού πολυτιμότερον’· περί αναγκαστικής δασοποιιας, και περί σχηματισμού μετοχικής ανωνύμου εταιρίας πρός εύρεσιν υδάτων εν τη Αττική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 193-211
Περί υδροθηκών εν Αλγερία και Ισπανία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 211-215
Περί των ελατηρίων, άτινα επαγγέλονται την ανάπτυξιν της υλικής ευημερίας της Ελλάδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 215-240
Προς την εν Αθήναις Β΄ των Ελλήνων Συνέλευσιν: της επί των οικονομικών επιτροπής, επί της προτάσεως των πληρεξουσίων Λεβαδείας, περί αποξηράνσεως της Κωπαιδος (Έκθεσις) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 222-226
Οδοποιια - Γεωργία της Ελλάδος PDF
Ασλεβούδ σελ. 230-240


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών