Τεύχος 24 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Συμβουλαί προς πλουτισμόν PDF
Φραγκλίνος, Σ. (μτφρ.) σελ. 369-370
Πώς τρεφόμεθα: επιστολή εικοστή τέταρτη, θρεπτικαί ουσίαι PDF
Άγγελος Βλάχος σελ. 370-371
Βιογραφίαι: Λίβιγκστων (Εράνισμα) PDF
Α. Μηλιαράκης σελ. 371-374
Η παρά τοις Ινδοίς ηθική και πολιτική (Απόσπασμα εκ του συγγράμματος του κ. Paul Janet επιγραφομένου «Η ιστορία της πολιτικής επιστήμης σχετιζομένης προς την ηθικήν») PDF
Paul Janet, Καρούσος Θ. (μτφρ.) σελ. 374-378
Τιέρ και Δυφώρ PDF
Λ. Μος σελ. 378-380
Έξοδα αυλών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 380-381
Λύσις διαλεκτικών αποριών: ο δακτύλιος του Πολυκράτους PDF
Α.Σ.Β. σελ. 381-382
Τα ταμιευτήρια εν Ελβετία PDF
Σ.τ.Δ. σελ. 382
Πώς εκτιμώμεν την σήμερον αληθείαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 383
Εξήγησις των φυσικών φαινομένων: διατί το ύδωρ εις υδραντλίαν δε ανέρχεται πλειότερον των 10 μέτρων και 60 εκατοστών και τοι ανασύρωμεν το έμβολον έτι ανωτέρω; PDF
[Ανωνύμως] σελ. 383
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 383
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 384
Πρακτικαί γνώσεις: τροποι προς ευκολοτέραν λήψιν φαρμάκων τινών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 384Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών