Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2] PDF
σελ. 113
Γεωγραφία-πολιτική: ιστορική έποψις της Μεσογείου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 115-130
Φυσική ιστορία: σύνοψις αυτής μέχρι του Κυβιέρου, βιογραφία τούτου PDF
Ν.Λ. σελ. 131-149
Φιλολογία: Δημοσθένης PDF
Α.Ρ.Ρ. σελ.150-181
Ποικίλα: επιτομή εκ τινος ρωμαϊκού περί εκκλησιαστικών τελετών βιβλίου, εκδοθέντος το έτος 1560 PDF
Κ.Κ. (μτφρ.) σελ. 182-192
Ποικίλα: επιτομή εκ τινός ρωμαϊκού περί εκκλησιαστικών τελετών βιβλίου, εκδοθέντος το έτος 1560 PDF
Κ.Κ. (μτφρ.) σελ. 182-192
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 193-194
Ποικίλα: τω εν τη πόλει των Αθηνών, τη πάσης τέχνης ευδοκίμου και επιστήμης γεννητρία και τιθηνώ, των ελευθέρων μαθημάτων επιμελουμένω αγλαοτάτω και περιφανεστάτω συλλόγω, ο προκαγκελλάριος και πάσα η Κανταβριγιανή ακαδημία χαίρειν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 194-196
Ποικίλα: τω προεξάρχοντι και τοις βουλεταίς της Κανταβριγιανής ακαδημίας, ανδράσι περιφανεστάτοις και σοφοτάτοις, ο πρύτανις και η βουλή της εν Αθήναις ακαδημίας, της επικεκλημένης Οθωνείας, χαίρειν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 196-198
Βιβλιοκρισία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 198-208


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών