Τεύχος 3 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 3] PDF
σελ. 225
Ιστορία: σύνοψις των πρωτίστων ανακαλύψεων και εφευρέσεων κατ’ επιστήμας και τέχνας PDF
Ν.Λ. σελ. 227-256
Φιλοσοφία της ιστορίας, πορεία του πολιτισμού PDF
Βικτόρ Χουγγό, Ι.Α. (μτφρ.) σελ. 257-268
Περί των του Πλουτάρχου παραλλήλων βίων PDF
Φ. σελ. 269-285
Βιομηχανία: τυπογραφικόν κατάστημα εν Λονδίνω, κατά το 1839 PDF
Β. σελ. 286-314
Βιογραφία-νομική: ο Ιούστος Τιβώ PDF
Χ.Ρ. σελ. 315-323
Βιβλιοκρισία: απολογία Θ. Φαρμακίδου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 324-326
Βιβλιοκρισία: η σάλπιγξ και η μέλισσα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 327
Βιβλιοκρισία: Αδαμαντίου Κοραή Επιστολαί προς τον Σμύρνης πρωτοψάλτην 1838, Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή, εκδιδόντος Ιακώβου Ρώτα 1839 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 328-329
Βιβλιοκρισία: απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ’ αυτών απόφασιν του Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύω Ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825 εν Αθήναις 1840 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 330
Η κηδεία του κυρίου Οδοφρέδου Μύλλερ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 330-336


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών