Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αγγερέτου Α. Δέσποινα (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών