Τεύχος 11 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Έκθεσις του 1890, γλυκεία ανάμνησις, εικών Landré] PDF
σελ. 105
[Περιεχόμενα τεύχους] PDF
σελ. 106
[Ανακοίνωση] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 106
Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου PDF
Ιξίων σελ. 106
Αι Αθήναι προ τεσσαρακονταετίας: χρονικά της βασιλείας του Όθωνος PDF
Χ. Αννινος σελ. 107-108
Δύο αγάπαις: νησιωτική ανάμνησις PDF
Γ. Β. Τσοκόπουλος σελ. 108
Ιδέαι και εντυπωσεις PDF
Μπουρζέ, Ιούλιος Βαλλέ, Αββάς Γκαλιάνι, Μαρία d’ Ebner - Eschenbach σελ. 108
Απαραίτητος προσθήκη PDF
Μιχαήλ Μητσάκης σελ. 109
Εικόνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 109-112
[Εικόνα - Ανδρέας Συγγρός, μέγας ευεργέτης της Θεσσαλονίκης] PDF
σελ. 110
[Εικόνα - Μητροπολίτης Χρύσανθος, αποθανών εν Κιτίω τη 22 Αυγούστου] PDF
σελ. 110
Το τραγούδι του ξιφομάχου, μουσική Σπύρου Σαμαρά, στίχοι Π. Σολάνς PDF
σελ. 110-111
Διάφορα περίεργα: στοιχήματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 112
Σκιά PDF
Εδγάρδος Πόου, Κ. Ι. Πρασσάς σελ. 113
Ο πρώτος έρως PDF
Ιβάν Τουργένεφ, Γ. Σκαλιέρης σελ. 113-114
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 115
Δημοσιεύματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 115
Ευτράπελα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 115
Συμβουλή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 115
Στιγμαί τέρψεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 115
Γράμματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 115
[Εικόνα - Η πυρκαϊά της Θεσσαλονίκης, άποψις της πόλεως προ της καταστροφής] PDF
σελ. 116


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών