Τεύχος 10 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα τεύχους] PDF
σελ. 93
[Ανακοίνωση] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 93
[Εικόνα - Θάνος Κανακάρης, ο νέος επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργός] PDF
σελ. 93
Αι Αθήναι προ τεσσαρακονταετίας: χρονικά της βασιλείας του Όθωνος PDF
Χ. Αννινος σελ. 94-95
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 95
Ισπανός και Ιταλός PDF
Α. Παράσχος σελ. 96
Ο πρώτος έρως PDF
Ιβάν Τουργένεφ, Γ. Σ. (μτφρ.) σελ. 96-100
[Εικόνα - Μιχαήλ Αντωνόπουλος, ο αποθανών Γ. Γραμματεύς του υπουργείου των εξωτερικών] PDF
σελ. 98
[Εικόνα - Ο ανδριάς του Ζάππα, στηθείς εν τω Ζαππείω Κωνσταντινουπόλεως, έργον Γ. Βρούτου] PDF
σελ. 98
[Εικόνα - Αριστείδης Σκυλίτσης Ομηρίδης, ο αποθανών πρώην δήμαρχος Πειραιώς] PDF
σελ. 98
[Εικόνα - Θήρα προς τρεις λευκάς άρκτους] PDF
σελ. 99
Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου PDF
Ιξίων σελ. 100
Εικόνες και σκηναί: θεάματα του Ψυρρή PDF
Μιχαήλ Μητσάκης σελ. 100-102
Εικόνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 103-104
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 104
Δημοσιεύματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 104
Ευτράπελα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 104
Στιγμαί τέρψεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 104
Γράμματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 104


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών