Τεύχος 10 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 10] PDF
(χωρίς σελ/μηση)
[Περιεχόμενα Τεύχους 10] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η εν Σαλαμίνι ναυμαχία από ναυτικής και ιστορικής απόψεως PDF
Περικλής Δ. Ρεδιάδης σελ. 456- 464
Προσωρινή έκθεσις περί των έν Αιγίνη ανασκαφών PDF
A. Furtwangler, Σβορώνος Α. Ν. (μτφρ.) σελ. 465-487
[Εικόνα] PDF
σελ. 472
Χρονικόν της Μονής του Ομβρικού PDF
Ν. Ι. Γιαννόπουλος σελ. 488-493
Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Έκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αρχιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άϊδεκ) PDF
Κάρολος Αϊδεκ σελ. 494-496
Ιστορία της Βυζαντιακής Τέχνης (Έν παραρτήματι) PDF
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος σελ. 113-128
[Εικόνα - Θεοδοσιακόν κιονόκρανον, Laurent (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 119
[Εικόνα - Εχίνος Θεοδοσιακού κιονόκρανου, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 120
[Εικόνα - Κιονόκρανον μετ’ ανεμιζομένων φύλλων, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 122
[Εικόνα - Κιονόκρανον παραστάδος, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 123
[Εικόνα - Επίθημα χριστιανικού κιονόκρανου, Laurent (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 124
[Εικόνα - Συνθ. Κορινθ. κιονόκρανον, Laurent (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 126
[Εικόνα - Ιωνικόν σύνθετον κιονόκρανον, Laurent (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 126
[Εικόνα - Ιωνικόν σύνθετον κιονόκρανον, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 127
[Εικόνα - Πλάξ θωρακίου, Laurent (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 128


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών