Τεύχος 9 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 9] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 9] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η μετά την πτώσιν του Μεσολογγίου και προ της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου κατάστασις των πραγμάτων έν Ναυπλίω (Έκθεσις του κ. Πετρίνη απεσταλμένον του έν Παρισίοις φιλελληνικού κομιτάτου προς τον Πρόεδρον αυτού αείμνηστου Εϋνάρ) PDF
Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης σελ. 401-408
Η παίδευσις ημών και αγωγή κατά τον 19ον αιώνα PDF
Α. Χρηστίδης σελ. 409-434
Ο ελέφας του Αννίβα PDF
Ernest Babelon σελ. 435- 443
Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Έκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αντιστράτηγου Καρόλου Βαρόνου Άϊδεκ) PDF
Κάρολος Αϊδεκ σελ. 444-455
Ιστορία της Βυζαντιακής τέχνης (Έν παραρτήματι) PDF
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος σελ. 97-112
[Εικόνα - Η πρόσοψις της υστίου πλευράς του Παναγίου Τάφου (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 98
[Εικόνα - Το άνωθεν του παρεκκλησίου εσώτερον τμήμα της προσόψεως, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 99
[Εικόνα - Το διάγωμα του προς δεξιάν παρεκκλησίου, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 101
[Εικόνα - Το εκ του μουσείου Giseh του Καιρου ανάγλυφον αέτωμα, Strzygowski (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 102
[Εικόνα - Τα πρώτα χριστιανικά μονογραφήματα (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 103
[Εικόνα - Το εσωτερικόν της έν Θεσσαλονίκη βασιλικής, Ο Άγιος Δημήτριος, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 109
[Εικόνα - Η έν Τουρμανίν βασιλική, Schultze (Έν παραρτήματι)] PDF
σελ. 111


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών