Τεύχος 9 (Έτος A’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 9] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 9] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη PDF
Ι. Χατζιδάκις σελ. 529-538
Αρίθμησις και αριθμός PDF
Ι. Περβάνογλος σελ. 539-556
Μία ημέρα της Α. Α. Λέοντος του Ι. Γ. PDF
Κ.Χ.Κ. σελ. 557-568
Μελέται θρησκευτικής ιστορίας: Η επιστροφή του Κωνσταντίνου εις τον Χριστιανισμόν PDF
Gaston Boisier, Αθανασιάδου Μαρία (μτφρ.) σελ. 569-583
Νίκαρχος, Ξένωνος, Ακαρνάν, μύστης PDF
Στέφανος Ν. Δραγούμης σελ. 584-586
Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Εκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αντιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άϊδεκ) PDF
Κάρολος Αϊδεκ σελ. 587-592


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών