Τεύχος 8 (Έτος A’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 8] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 8] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις] PDF
χωρίς σελ/μηση
Το Κάρληλι και η φορολογία αυτού περί τα τέλη του ΙΗ΄ και τας αρχάς του ΙΘ΄ αιώνος κατ’ ανέκδοτον πατριαρχικόν έγγραφον εκ του έτους 1793 PDF
Γ. Κωνσταντινίδης σελ. 465-474
Αναμνηστικόν μετάλλιον του κρητικού αγώνος 1866-1868 PDF
σελ. 475
[Εικόνα] PDF
σελ. 475
Τα κατά τον βίον αρχαίου Έλληνος ιατρού PDF
Ι. Περβάνογλου σελ. 476-495
Αιγυπτιακαί μελέται: η πανήγυρις της Τάντας PDF
Γ. Β. Τσοκοπούλου σελ. 496-503
Αρχιτεκτονική του ναού εν τη μονή Δαφνίου PDF
Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος σελ. 504-518
[Εικόνα - Βόρεια πρόσοψις του ναού εν τη μονή Δαφνίου] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα] PDF
σελ. 506
[Εικόνα - Κάθετος εντομή του ναού Δαφνίου] PDF
σελ. 509
[Εικόνα - Πρόναος εν τη μονή Δαφνίου] PDF
χωρίς σελ/μηση
Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Εκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αντιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άϊδεκ) PDF
Κάρολος Αϊδεκ σελ. 519-528


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών